Yhdistyksen säännöt

 

ALAJARVEN SEUDUN KALASTUSSEURAN SÄÄNNÖT


Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Alajärven Seudun
Kalastusseura r. y. Kotipaikka Hämeenlinnan kaupunki. Kalavedet ovat: Alajärvi, Vesijärvi ja
Pyyttämöjärvi, sekä Pyyttämöjärvestä Alajärveen laskeva puro.

Seuran tarkoituksena on kalavesiensä kalakannan kohottaminen ja sen kautta luoda jäsenilleen
mahdollisuudet virkistys-, urheilu- ja omatarvekalastukseen.

Seura toteuttaa tarkoituksensa:
1. valvomalla ja huolehtimalla, että seuran jäsenet noudattavat kalastuksessaan voimassa olevia
kalastuslain määräyksiä ja seuran tekemiä päätöksiä sekä hyviä tapoja.
2. pitämällä yhteyttä Suomen Kalamiesten Keskusliittoon ja siten pitäen jäsenensä ajan tasalla
kalastusta ja kalavesien hoitoa koskevista edistyksellisistä virtauksista ja lainsäännöksistä
3. juhlia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyjä ja arpajaisia järjestämällä hankkia virkistystä ja tuloja
seuralle sekä herättää jäsenissään mielenkiintoa ja harrastusta seuran pyrkimyksiä kohtaan.
Toimintaansa varten hankkii yhdistys tarvittaessa asianomaisen luvan.
4. Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan myöskin
kiinteää omaisuutta.

Seuran jäsenet kalastavat vain kohtuullisesti ja inhimillisiä sekä kalakantaa vahingoittamattomia
kalastustapoja käyttäen.

Seuran jäseneksi on oikeutettuja pääsemään ne henkilöt, joilla on maanomistuksen perusteella
kalastusoikeus seuran kalavesiin sekä kalavesien rannoilla asuvat kesäasukkaat. Sitä paitsi voi
seuran jäseneksi päästä henkilö, jota kaksi seuran jäsentä suosittelee ja jonka johtokunta
yksimielisellä päätöksellä hyväksyy.

Liittyessään jäseneksi suorittaa jokainen liittymismaksun sekä vuosittain vuosikokouksen
määräämät jäsenmaksut.

Jäsenen, joka ei ole noudattanut näiden sääntöjen tai kalastuslain määräyksiin taikka toiminut
vastoin hyviä tapoja ja seuran tarkoitusperiä, voi johtokunta päätöksellään erottaa seurasta. Erotettu
jäsen voidaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä ottaa takaisin seuran jäseneksi tai lyhentää
hänen erottamisaikaansa. Johtokunnan erottamispäätöksestä on oikeus valittaa vuosikokoukselle,
joka 2/3 äänten enemmistöllä voi muuttaa johtokunnan päätöksen. Jos jäsen haluaa erota seurasta,
tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen seuralle ja suorittakoon eroamisvuodelle määrätyt maksut.

Seuran asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen 3 vuodeksi
kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja 7 jäsentä, joista aluksi arvalla joutuu eroamaan ensimmäinen
ja toisen vuoden jälkeen 2 ja kolmannen vuoden jälkeen 3 ja sitten vuorojärjestyksessä. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 1 vuodeksi kerralla ja ottaa sihteerin ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, kuten kalastuksen valvojat ja kalavesien hoidosta huolehtivat. Johtokunta on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on:
1. kutsua kokoukset koolle ja valmistella kokoukselle esitettävät asiat
2. valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista ja pitää jäsenluetteloa.
3. huolehtia seuran käytössä olevista kalavesistä ja kalastuksesta sekä antaa jäsenille kalastuskortit
4. neuvoa seuran jäseniä kalastusmahdollisuuksissa ja tarvittavien pyydysvälineiden hankinnassa.
5. huolehtia seuran muistakin asioista ja
6. seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa,
sekä maksumääräykset rahastonhoitajan kanssa.

10§ Tilit päätetään kalenterivuosittain. Vuositilit on johtokunnan jätettävä viimeistään kymmenen (10)
päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle lausuntoineen
viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta. Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja
käsitellään siinä seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi äänten laskijaa.
5. Esitetään seuran vuosikertomus.
6. Esitetään seuran tilit ja kuullaan tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
8. Käsitellään johtokunnan laatima talousarvio seuraavalle vuodelle.
9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali (joka kolmas vuosi).
10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle.
11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
13. Käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle esittämät muut asiat ja jäsenten vähintään kahta
viikkoa ennen johtokunnalle jättämät kysymykset.
14. Päätetään alkavan toimintavuoden avovesiajan kalastustavoista ja laajuudesta.
15. Päätetään missä sanomalehdessä seuran ilmoitukset julkaistaan. Vuosikokous kutsutaan koolle
ilmoittamalla vähintään 10 päivää ennen kokousta kahdessa paikkakunnalla eniten leviävässä
sanomalehdessä. Muut tiedonannot seuran jäsenille toimitetaan kirjeellä.

12§ Syyskokouksessa, joka kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous ja pidetään lokakuun aikana,
päätetään alkavan talvikauden kalastustavoista ja laajuudesta, sekä johtokunnan muut esittämät
asiat.

13§ Tarvittaessa voi johtokunta kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, mikä myös on kutsuttava koolle
erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten, jos vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.
Kutsut toimitetaan 11 §:n viim. kohdassa mainitulla tavalla 5 päivää ennen. ylimääräisessä
kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.

14§ Seuran kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään 10
jäsentä on läsnä.

15§ Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voi tulla vuosikokouksessa
käsiteltäväksi vain edellytyksellä, että se on johtokunnalle esitetty vähintään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta. Ehdotus voidaan hyväksyä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

1Jos seura purkautuu, on sen varat käytettävä seuran toimialueen kalavesien hoitoon joko
maakunnallisen tai koko maata käsittävän kalatalousneuvonnan oikeuskelpoisen järjestön
välityksellä.

17§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Lataa ja tulosta säännöt